image

آغاز کار
در سالهای نخستین دهه 1980 ایرانیان مهاجر برای آمیزش با جامعه میزبان از یکسو و در عین حال پاسداری از ارزشها و ویژگیهای فرهنگی خود از سوی دیگر با دشواریهای نوظهور و پیچیده ای دست به گریبان بودند. در این زمان چند خانواده ایرانی برای رویارویی با این گونه دشواریهای غربت با یکدیگر به معاشرت و رفت و آمدهایی پرداختند. پدر یا مادر برخی از این خانوادها هر یک از دو تبار ایرانی یا آمریکایی بودند که این خود ویژگی جالبی بشمار میرفت.

این گردهماییها از لحاظ فرهنگی برای فرزندان و جوانان هر خانواده دست آوردهای سودبخشی به دنبال آورد و آنها را در زمینه آشنایی بیشتر با فرهنگ سرزمینهای پدری و مادریشان بیکدیگر نزدیکتر کرد. پدران و مادران نیز تجارب تازه تری آموختند. سپس تر به اندیشه چگونگی گسترش این نوع فعالیتها پرداختند. تا آنکه در سال 1988 انجمنی فرهنگی و غیر انتفاعی را پایه گذاشتند و به ثبت رساندند که بتواند در قالب یک سارمان حقوقی ایرانیان و آمریکاییان را با سوابق تاریخی و فرهنگی و فکری و هنری یکدیگر آشناتر نماید.

این انجمن با نام «انجمن ایرانیان - آمریکاییان» امروز با بیش از 20 سال سابقه و تجربه فعالیت مداوم, همراه با در دست داشتن برنامه های تازه و پیوستن نیروهای جوان و مصمم به آن, در نظر دارد که گام بلندی در راه استواری ارمانهای نخستین خود بردارد.

وضعیت قانونی
انجمن فرهنگی ایرانیان و آمریکاییان سازمانی است غیر انتفاعی که در سال 1988 تحت شمار(3) (c) (501) در سازمان مالیاتی ایالات متحده آمریکا به ثبت رسیده و از همان سال مشمول مقرارت معافیت مالیاتی فدرال و ایالت کالیفرنیا گردیده است.

تمام هدایا و پشتیبانی های مالی شرکتها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی به این انجمن بر اساس مقرارت مذکور از معافیت مالیاتی بر خوردار میگردد.
 


Image

Image

ImageTop of Page